فعالیت های شرکت پی دژ ماوی

نصب تجهیزات صنعت برق

  • مشاوره و ارائه راهکارهای مناسب جهت کاهش هزینه پروژه های برق

  • مشاوره و ارائه راهکارهای مناسب جهت افزایش سرعت امور اداری

  • نصب و راه اندازی تجهیزات برق (کیوسک ، ترانس و …)

  • اجرای پروژه های تاسیسات و ابنیه

  • احداث پستهای فشار متوسط و فشار قوی تا سطح ولتاژ ۶۳کیلوولت به صورت کلید دردست

  • احداث خطوط هوایی و زمینی فشار متوسط تاسطح ولتاژ ۲۰ کیلوولت

  • ارائه خدمات تعمیر و نگهداری مجموعه های بزرگ