تیم ما

حسین کرمانشاهی
مدیر عامل
09123901496
محسن رجبی
مدیر امور مالی
سمانه محبی
کارشناس ایمنی
مهدی محمود خانی
تکنسین فنی برق
مریم احمدی
مدیر پروژه
حامد اشرفی
مسئول امور اداری
مرتضی سرلک
مسئول امور تبلیغات
09125220050
داود خیری
تکنسین فنی برق