دانشگاه علوم و تحقیقات

 

یکی دیگر از مراکز تحت سرویس و نگهداری شرکت پی دژ ماوی

واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی بوده که از سال ۱۳۸۹ افتخار همکاری با این مجموعه را داریم

2019-08-28