میادین میوه و تره بار

زیر ساخت و شبکه برق میادین میوه و تره بار

تامین برق و اجرای کلیه پروژه های میادین میوه و تره بار شهرداری تهران بزرگ از سال ۱۳۸۹ بعهده این شرکت می باشد.

همکاری شرکت پی دژ ماوی با ناحیه های شهرداری همچنان ادامه دارد

2019-09-06